“SI CAMINES SOL, ANIRÀS MÉS RÀPID;
SI CAMINES ACOMPANYAT, ARRIBARÀS MÉS LLUNY”.

A Alcoi estem preparats per a rebre’t i ajudar-te en tot el procés perquè construïsques el teu futur en la nostra ciutat. Per això, posem al teu abast una sèrie d’ajudes perquè començar siga més fàcil que mai.

BENEFICIS FISCALS 2021

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Exempcions:

Vehicles per a persones de mobilitat reduïda (diversitat funcional)
Exempció del 100%

Vehicles agrícoles (tractors, remolcs, semiremolcs)
Exempció del 100%

Vehicles oficials (incloses les ambulàncies)
Exempció del 100%

Vehicles per a transport públic
Exempció del 100%


Bonificacions:

Vehicles històrics - Bonificació del 100%
Vehicles amb antiguitat de més de 25 anys - Bonificació del 50%
Vehicles híbrids i/o elèctrics - Bonificació 1r any 75%
Vehicles híbrids i/o elèctrics - Bonificació 2n any i següents el 50%

Rebuts de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica domiciliats IVTM -
Bonificació del 2% de la quota.

Tots els rebuts domiciliats (IVTM, Brossa i Guals)
Bonificació del 5% de la quota.

Escoles Infantils Municipals

Bonificacions:

Matrícula bebés mentre la mare estiga de permís de maternitat: bonificació 50%

Amb un informe previ de Serveis Socials podrà aplicar-se bonificació fins al 100%

Hospitalització de l'alumne canvi tarifa inferior o en el tram 1, el 50%

Taxa Guals

No estan subjectes a aquesta taxa els aprofitaments existents en els següents polígons industrials: Cotes Baixes, Nord, Beniata, Sentbenet, Santiago Payá.

Estan exempts del pagament d'aquesta exacció tots els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament les Administracions Públiques, així com tots aquells altres que immediatament interessen a la seguretat ciutadana i a la defensa nacional.

BONIFICACIÓ DEL 5% PER DOMICILIACIÓ DE REBUTS

Bonificació del 5% de la quota dels rebuts per càrrec conjunt el dia 12 de març.

TAXA LLICÈNCIES OBERTURES

Estaran exempts, aquells establiments de nova obertura, la superfície útil dels quals no excedisca de 500 m2 i estiguen situats en el conjunt històric artístic de la ciutat.

Els subjectes passius menors de quaranta-cinc anys que inicien per primera vegada l'exercici de qualsevol activitat econòmica tindran una bonificació del 30%.

Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de la taxa les activitats empreses per primera vegada per dones. Les personoes aturades de llarga durada i emprendedors, gaudiran de bonificacions entre el 30% i el 50%&

Activitats de Declaració d'Especial Interés o Utilitat per foment de la ocupació, gaudiran de bonificacions fins al 95%

1- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Bonificació empreses urbanització 50%
Bonificació habitatges protecció oficial 50%
Bonificació famílies nombroses 25% -50%-75%
Bonificació sistema aprofitament energètic 30%
Bonificació Activitats Especial Interés o Utilitat Municipal fins al 95%
Exempció centres educatius concertats
Exempció per quota líquida mínima.

2- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

BENEFICIS FISCALS (% fins a) :

Bonificación Energia Renovable 50%
Bonificació Activitats Especial Interés o Utilitat Municipal 95%
Bonificació per Increment de Treballadors/Treballadores 50%
Bonificació per Noves Activitats 50%

El tipus impositiu aplicable per a empreses ubicades a polígons és un tipus reduït de 1,2%

3- IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Bonificació fins al 95% actuacions especial interés
Bonificació fins al 95% especial aprofitament energètic
Bonificació fins al 95% foment ocupació
Bonificació fins al 90% accessibilitat/habitab diversitat funcional

Creative business people working on business project in office
AjuntamentAlcoi_white (1)